Banker i Jersey

Åben kort
Lokal tid:
19:11:10

Lloyds Bank International

25 New Street, St. Helier
bankLæs mere

NatWest

Library Place, Saint Helier
bankLæs mere

NatWest International

16 Library Place St Helier
bankLæs mere

HSBC Bank Plc

15-17 King Street, Saint Helier
bankLæs mere

Royal Bank of Canada

Jersey, 19-21 Broad Street
bankLæs mere

Barclays Bank Plc

13 Library Place, St Helier
bankLæs mere

Barclays Wealth & Investment Management

St Helier, 13 Library Place
bankLæs mere

HSBC Bank Plc

27 Halkett Street St Helier
bankLæs mere

Gems Group Ltd

Jersey, 2nd Floor, 4 Britannia Place Bath Street, St Helier
financeLæs mere

NatWest International

71 Bath Street, St Helier
bankLæs mere

The royal bank of scotland

71 Bath Street
bankLæs mere

Governance Partners L P

Jersey, 6 7 Bond Street, St Helier
atmLæs mere

Community Savings Ltd

Commercial House, 2 Commercial Street, Saint Helier
atmLæs mere

Santander International

19-21 Commercial Street, St Heiler
bankLæs mere

Standard Chartered Jersey

15 Castle Street, Saint Helier
bankLæs mere

Lloyds Bank International

11-12 Esplanade
bankLæs mere

SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

18 Esplanade, Saint Helier
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Jersey

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning